بررسی مقایسه ای جنبش ذاتی ذرات بنیادین و حرکت جوهری ملاصدرا

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معارف اسلامی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان- بندرعباس

2 دانشیار گروه شیمی، واحدبندرعباس،دانشگاه آزاداسلامی، بندرعباس،ایران

3 استادیار گروه شیمی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

چکیده

فیزیک معاصر معتقد است جاذبه و دافعه بین زیر اتم ها باعث حرکت ارتعاشی و جنبشی دائمی در اجسام می شود و این جنبش را حتی در نقطه صفر انرژی نیز توقف ناپذیر و به نوعی لازمه وجود جسم می داند. از این منظر توقف جنبش ذاتی صرفا در صورت متلاشی شدن جسم قابل تصور خواهد بود. ملاصدرا بر اساس مبنای اصالت وجود، حرکت را در وجود موجودات دارای تشکیک تسری داده و حرکت جوهری و اشتدادی را جزو لوازم غیر قابل انفکاک موجودات واجد حرکت لحاظ می کند. از نظر وی حرکت و اشتداد موجودات دائمی بوده و حتی پس از مرگ و حشر نیز متوقف نخواهد شد. این دو مبنا از جهاتی چند قابل مقایسه هستند: هر دو مبنا به جهت ناکارآمدی نظام های پیشین مطرح شده اند. هر دو مبنا وجود حرکت را لازمه وجود موجودات واجد حرکت و جنبش می دانند. فیزیک معاصر اما جنبش ذاتی را در عالم مادی و اجسام جاری می داند اما در رویکرد نهایی صدرا، حرکت و اشتداد علاوه بر عالم مادی در تمام موجودات متافیزیکی غیر از واجب تعالی نیز تسری می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of the intrinsic motion of elementary particles and the substantial motion of Mulla Sadra

نویسندگان [English]

  • Mohammad Nejati 1
  • Farid Moeinpour 2
  • Feme sadat Mohseni shahri 3
2 islamic azad university,bandarabbas branch
3 islamic azad university, bandar abbas branch
چکیده [English]

Contemporary physics believes that gravity and repulsion between sub-atoms cause vibrational motion and constant movement in objects, and considers this movement unstoppable even at the zero point of energy and a kind of necessity for the existence of the body. From this point of view, the cessation of intrinsic movement can be imagined only if the body disintegrates. On the basis of the originality of existence, Mulla Sadra extends motion in the existence of skeptical beings and considers substantial and intensified motion as inseparable components of moving beings. According to him, the movement and intensity of beings are permanent and will not stop even after death and resurrection. These two bases are comparable in several ways: Both bases have been proposed due to the inefficiency of previous systems. Both foundations consider the existence of motion as a prerequisite for the existence of beings capable of movement and movement. Contemporary physics, however, considers the intrinsic movement in the material world and current bodies, but in Sadra's final approach, motion and intensity, in addition to the material world, extend to all metaphysical beings except the necessary transcendence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Quantum Mechanics"
  • "Intrinsic Movement"
  • " Mulla Sadra "
  • " Substantial motion "
  • " Existence