امکان تغییر مزاج و نقد نظریه جبرگرایی ژنتیک

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)،قزوین، ایران

2 دانشیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

3 استادیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

چکیده

شاکله و بافت وجودی انسان بر اساس شاخص شخصیتی و مزاجی پدر و مادر تکوین می یابد و بسیاری از خصوصیات خَلقی و خُلقی وی از ماده وراثتی ایشان شکل می گیرد. این مساله به عنوان یکی از مهمترین مسائل علم النفس ، در آموزه های دینی و علمی اصلی مبرهن و مقبول است و انسان بر اساس ماده ژنتیک و مزاج طبیعی والدین خود مجبول است و تکوین می یابد. اما آیا انسان در مقابل این اصل دینی – علمی مجبور است و هیچ اختیاری از خود ندارد؟ آیا احکام تفاعل نفس و بدن و شدت این تأثیر و تأثر از انسان، آزادی را سلب کرده است ؟ در پاسخ به این سؤال قرائت های مختلفی در بطن مناقشه ژنتیک و عملکرد ژن ها صورت گرفته است که یکی از آنها تئوری افسانه ژن با دو چهره کاملا متمایز است . چهره نخست با فرض و تصور کردن این امر که تأثیرات ژنتیکی تغییر ناپذیرند، معتقد به جبرگرایی ژنتیک و نافی آزادی و اختیار انسان است. چهره دوم با تکیه بر مطالعات ژنتیکی و توسعه فناوری های مناسب ، جبرگرایی پرومته ای و تصرف در آینده را فریاد می زند که می تواند با تغییر در مکانیزم حیات ، قدرت مرگ و زندگی را بر نوع بشریت اعمال کند. در مقاله حاضر سعی شده است تا ضمن بررسی و نقد تئوری افسانه ژن و با اثبات امکان تغییر مزاج، آزادی و اختیار شخصی بشر در کنار اصل تأثیرگذاری مزاج و مسئله ژن محوری تبیین گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The possibility of changing the temperament and critique of the theory of genetic determinism

نویسندگان [English]

  • hosseynali goodarz 1
  • majid molla yousefi 2
  • Rohollah Adineh 3
1 islamic philosophy and wisdom . islamic science and research. imam khomeyni . Qazvin . Iran
2 Islamic Philosophy and Cognition, Faculty of Islamic Sciences and Researches, Imam Khomeini International University,
چکیده [English]

The human shawl and the existential texture of the human body develops on the basis of the personality and temperament of the parent, and many of his or her temperament are formed from their inherited substance. As one of the most important issues in the science of spirituality, this problem is accepted and accepted in the main religious and scientific teachings, and human beings are forced and evolved on the basis of the genetic material and natural temperament of their parents. But does man have to oppose this religious-scientific principle and has no authority at all? Are the decrees of self-esteem and the severity of this affect on man deprived of liberty? In response to this question, several readings have taken place within the context of genetic conflict and the function of genes, one of which is the theory of two-faced genealogy. The first figure, assuming that genetic influences are immutable, believes in genetic determinism and denies human freedom. The second figure, relying on genetic studies and the development of appropriate technologies, shouts Promethean determinism and the conquest of the future that can apply the power of death and life to humanity by changing the mechanism of life.. In the present article, we have tried to explain and criticize the theory of gene myth and to prove the possibility of altering the temperament, freedom and personal will of the human being along with the principle of affective temperament and the central gene problem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Natural temperament
  • natural affairs
  • genetic determinism
  • Philosophers