تطبیق رویکرد شرور از دیدگاه شهید مطهری و آگوستین

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فلسفه و حکمت دانشگاه بین‌المللی امام خمینی

2 مدرس دانشگاه و دانشجوی دکتری فلسفه دین دانشگاه پیام نور

چکیده

وجود کژی‌ها و شرور در برگ‌های زرین کتاب بی‌کران عالم ناسوت هر متفکری را می‌آزارد که اگر آفریننده جهان هستی، قادر مطلق، عالم مطلق و خیرخواه محض است، چگونه اجازه داده است که کژی‌ها و بی‌عدالتی‌ها  در عالم رخنه کند. فلاسفه ملحد از یک سو می‌کوشند که شرور این عالم را ناسازگار با خدای توانا و خیرخواه بدانند و از سوی دیگر متألهان در چالش با ملحدان در تلاشند با ارائه راه‌حل‌های منطقی به پاسخ بپردازند. این پژوهش معنا و مفهوم شرور را از دیدگاه شهید مطهری و آگوستین بررسی می‌کند. از آنجا که این دو اندیشمند در عرصه دین و مسائل مرتبط با آن دغدغه‌مند بوده‌اند، ضمن بررسی انواع شرور و مساله شر از دیدگاه آگوستین و مطهری در آخر به تحلیل و نقد این دیدگاه‌ها می‌پردازیم. در نهایت مبنای شرور در عالم را از نظر علمی بررسی می‌کنیم و به این سؤال پاسخ می‌دهیم که آیا این شرور به خدا برمی‌گردد یا به انسان، و اساسا مشخص می‌کنیم که میزان  نقش انسان‌ها در پیدایش شرور چقدر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Matching the evil approach from the viewpoint of Martyr Motahari and Augustine

نویسندگان [English]

  • Rohollah Adineh 1
  • Samane Shahroodi 2
1 Member of the faculty of philosophy and Islamic philosophy
2 university teachar
چکیده [English]

True piety and perfection are intrinsic to every human being. According to the demands of the society today, there has been a series of doubts and questions about divine justice and evil issues for the people, especially the younger generation, which is a necessity by which The home is home to trust and confidence. The existence of bastards and evil in the golden leaves of the infinite book of the universe afflicts every thinker who, if you are the creator of the universe, is omnipotent, absolute, and merciful, how has he permitted the cracks and injustices to penetrate the world. . On the one hand, the atheist philosophers try to perceive the evil of this world incompatible with the mighty and benevolent God, and on the other hand, the heathens try to answer the atheists in a quest to provide logical solutions. This study examines the meaning of evil from the point of view of the martyr Motahari and Augustine. While investigating the types of evil, he examines the problem of evil from the perspective of Augustine and Motahhari, and finally analyzes and criticizes these views. However, both Augustine and Motahari use almost identical concepts such as being non-existent, relative, etc. But they are different from their vocabulary. In this research, we are going to examine scientifically the basis of evil in the world after examining the approach of Augustine and Motahhari to the problem of evil. In the end, do these evils go back to God or to mankind. And how human beings are involved in the evils of evil. And how can they be ruined by managing evils.

کلیدواژه‌ها [English]

  • evil
  • Motahari
  • Augustine
قرآن کریم

کتاب مقدس،1959

آگوستین،سنت،1380 ، اعترافات، ترجمه سایه میثمی، تهران، دفتر نشر و پژوهش سهروردی

امائورر، آرماند،1369، «آگوستین»، ترجمه سید علی حقی، کیهان اندیشه، ش 34، صص142-125، قم: مؤسسه کیهان

پترسون،مایکل و دیگران،1376، عقل و اعتقاد دینی،  ترجمه احمد نراقی و ابراهیم سلطانی، طرح نو،چاپ سوم

پلنتینگا،الوین و دیگران،1374، کلام فلسفی،ترجمه ابراهیم سلطانی و احمد نراقی، تهران،صراط

جبرئیلی،محمدصفر،1384، مساله شر و راز تفاوت ها ، تهران، انتشارات کانون اندیشه جوان

رشاد، علی اکبر، 1380، دانشنامه امام علی (ع)، ج 2(مبدأ و معاد)،تهران،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،چاپ اول

رضایی،مهین،1380،تئودیسه و عدل الهی،تهران،دفتر پژوهش و نشر سهروردی

سلیمانی امیری، عسکری، 1380، نقد برهان ناپذیری وجود خدا،قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی

قدردان قراملکی، محمدحسن،1388، خدا و مسأله شر ،قم، بوستان کتاب، چاپ سوم

کاپلستون، فردریک،1376،تاریخ فلسفه ، ج8(ازنبتام تا راسل)، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی،چاپ دوم

کونگ، هانس، 1386، متفکران بزرگ مسیحی، گروه مترجمان، قم، مرکز ادیان ومذاهب

محمدرضایی،محمد،1383،الاهیات فلسفی، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی

مطهری، مرتضی، 1368، مجموعه آثار(اصول فلسفه و روش رئالیسم)، تهران، انتشارات صدرا

مطهری، مرتضی،1371، عدل الاهی، تهران، انتشارات صدرا

نورانی ،عبد الله ،1359، تلخیص المحصل معروف به نقد المحصل، به انضمام رسائل و قواعد کلامی از خواجه نصیر الدین طوسی، تهران، مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل

همدانی، قاضی عبد الجبار،1384 ق، شرح الاصول الخمسه، تحقیق و تعلیق دکتر عبدالکریم عثمان، قاهره مکتبة وهبه

هیک، جان،1372 ، فلسفه دین، ترجمه بهرام راد، تهران، مؤسسه انتشارات بین المللی_الهدی.

ویل دورانت،1396،تاریخ فلسفه، ترجمه دکتر عباس زریاب خوئی، تهران، انتشارات علمی فرهنگی

یاسپرس، کارل، 1363، آگوستین،ترجمه محمدحسن لطفی، تهران، خوارزمی.

 

Augustine, saint (1961), Confessions, (trans. Edward Pusey,New York: Macmillan#

# Augustine,saint(1984),City of God,D.Knowles, ed. New York: Penguin, xii. 1 and 6

# Augustine (1964 ) Of True Religion. Translated by J.H.S. Burleigh.Chicago: Henrey Regnery company. Third printing

# Augustine( 1999), In Free choice of the Will. Translated by Thomas Williams. Hackett publishing company. Indianapolis, Cambridge,seventh printing