دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بازشناخت علمی- دینی رابطه «مدائن سماء» و «عمود نور» در روایت: «لهذه النجوم التی فی السماء مدائن …مربوطة کل مدینة الی عمود من نور»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1399

زهرا بشارتی؛ علی شریفی؛ محمدرضا بشارتی


2. بررسی اصل تربیتی تدریج در قرآن، مبتنی بر تحلیل و نقد دیدگاه مفسران قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1399

بتول ابدال؛ کاوس روحی برندق؛ سید مهدی سجادی؛ نهله غروی نائینی


3. ماهیت و حقیقت نفس و ارتباط آن با بدن در فلسفه غرب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1399

10.30465/srs.2020.33520.1799

صالح حسن‌زاده


4. بررسی و نقد مدعای دکتر سروش در باب تحقق قیامت از دیدگاه ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1399

10.30465/srs.2020.33527.1800

یاسر سالاری؛ محمد نجاتی


5. زوایه دید زمانی در داستان‏های قرآن و عهد عتیق (مطالعه ‏موردی داستان حضرت ابراهیم و لوط8 )‏

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1399

10.30465/srs.2020.32667.1780

عیسی علیزاده منامن؛ علی ali؛ سید حسن عاملی؛ رامین محرمی


6. علم خدا از دیدگاه ابن سینا و دانس اسکوتس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1399

10.30465/srs.2020.30285.1757

زینب امین؛ رسول رسولی پور